Vajatakse nominaaldirektoreid välisriikide ettevõtetele. Tel. 5035551
  firmaturg.ee
Avaleht > Registreeru

Üldandmed

Palun sisestage oma ees-ja perenimi (min. 2 tahte)

Palun sisestage oma e-posti aadress.

mina@aadress.ee

Süsteemi andmed

Palun sisestage oma kasutajanimi.

min. 4 tähte

Palun sisestage oma parool.

min. 6 tähte

Korrake eelpool sisestatud parooli.

min. 6 tähte

Veebikeskkonna www.firmaturg.ee kasutustingimused

1.Üldsätted

1.1 Veebikeskkonna www.firmaturg.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on R Assets OÜ (edaspidi FT ehk teiste sõnadega Firmaturg), äriregistri kood 12003204, aadress Lõõtsa 6 Tallinn 11415, telefon 6807725, e-mail info@firmaturg.ee.
1.2 Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks FT-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja).
1.3 FT võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures.
1.4 FT võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, avaldades info FT veebikeskkonnas.
1.5 FT pakub kasutajatele välja veebikeskkonna ehk portaali, kus kasutajad võivad koguda ja vahetada infot FT portaalis toodud teemade lõikes.
1.6 Müügi- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma FT sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest. FT ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingu esemete omaduste kokkuleppele vastavuse ega veebikeskkonnas (sh linkide vahendusel) esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.
1.7 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja FT vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.
1.8 Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.
1.9 Kasutaja kohustub mitte kasutama FT veebikeskkonda ebaseaduslikeks tehinguteks või pettusteks.
1.10 Kasutaja kinnitab, et FT Teenuse kasutamisel tema poolt edastatud andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad, ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega ega heade kommetega.
1.11 Kasutaja kohustub mitte kahjustama või häirima FT portaali normaalset kasutamist ning vältima tahtlikku vigade esilekutsumist portaali serveri või programmide töös.
1.12 Kasutaja kohustub hoidma FT portaali kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel.
1.13 Kasutaja kinnitab, et on kas vähemalt 18-aastane täielikult teovõimeline füüsiline isik või juriidiline isik, mille esindajal on kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel portaali kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuse võtmiseks.

2. Kuulutuste avaldamine

2.1 Kuulutuse avaldamisel kinnitab Kasutaja, et tal on kõik volitused kuulutuses edastatud andmete avaldamiseks ja ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi.
2.2 FT-l on õigus koheselt kustutada kuulutused, mis ei vasta tõele või headele tavadele, samuti mille sisu ei ole portaali kontekstile sisukohane.
2.3 FT ei vastuta kuulutustes avaldatud andmete sisu, tõepärasuse, seaduslikkuse ja heade tavade vastavuse eest.

3. Materjalid ja lingid

3.1 FT veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub FT-le.
3.2 FT võib veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.
3.3 Kasutaja ei tohi eseme kirjeldusse sisestada muud kui ainult eset kirjeldavat informatsiooni. Muu hulgas on keelatud eseme kirjeldusse sisestada reklaami, pildina logo, kontakte vmt. Nimetatud kohustuse rikkumisel on FT-l õigus kustutada taolised kuulutused.
3.4 Veebikeskkonnas on esitatud linke teiste isikute poolt pakutavatele materjalidele ja teenustele. Selliste materjalide ja teenuste eest vastutab vastava veebikeskkonna haldaja. Lingitud materjalidele klikkides lahkub kasutaja FT veebikeskkonnast ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida teistsugused tingimused, mis ei laiene FT-le ega kasutajale.

4. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

4.1 Isikuandmeteks loetakse käesolevates Tingimustes Kasutajat puudutavaid andmeid, mida Kasutaja sisestab registreerumisel. FT töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on FT-le edastanud.
4.2 Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada teenuseid.
4.3 FT kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
4.4 FT ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid FT andmebaasis säilitama. FT-l on õigus säilitada kuulutustes sisalduvaid isikuandmeid kuulutuse sisestamisel määratud perioodi jooksul ja / või ajavahemikus, mis on vajalik FT funktsioonide täitmiseks seonduvalt vastavate kuulutustega.
4.5 Isikuandmeid kasutatakse tagasiside esitajatele vastamiseks ning kasutajate poolt muude taotletud toimingute tegemiseks, näiteks võimalike ostjate ja müüjate vahendamiseks teatud FT objektile. Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada FT-lt kommertsteadaandeid, reklaammaterjale ning teavet FT toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamiseks.
4.6 FT ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.
4.7 FT võib edastada nende kasutajate isikuandmeid, kes ei ole tähtajaks FT-le osutatud teenuste eest tasunud, ka võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ja maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.
4.8 Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada.
4.9 Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks FT poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud FT e-meili aadressil. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

5. Autoriõigused

5.1 Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad FT-le või on FT-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.
5.2 Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja FT-le loa nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. FT-l on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele.
5.3 Kasutaja võib veebikeskkonnas avaldatud autoriõigusega kaitstud teoseid ilma FT nõusolekuta avalikult kasutada viidates FT-le kui allikale.

6. Tasumine

6.1 Kõikide FT poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale ning FT esitab kasutajale sellekohase elektroonilise arve. Kasutaja tasub arve, kasutades tasumiseks FT portaalis olevaid pangalinke. FT avalikustab ehk muudab nähtavaks kõigile kuulutuse ja/või reklaami arve täielikult laekumisel FT arveldusarvele järgmise tööpäeva jooksul peale raha laekumist R Assets OÜ arveldusarvele.
6.2 Tähtaegselt tasumata arvetelt on FT-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib FT edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

7. Lõppsätted

7.1 Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja FT vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kasutajal õigus igal ajal kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused FT ja teiste kasutajate ees.
7.2 FT on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigust, sh muutma veebikeskkonna kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.
7.3 Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja FT vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
7.4 Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja FT lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.