Vajatakse nominaaldirektoreid välisriikide ettevõtetele. Tel. 5035551
  firmaturg.ee
Avaleht > Frantsiisi mõiste

Frantsiisi mõiste ja olemus

Mõistet "frantsiis" käsitlevad ülikoolid ja vahendusfirmad erinevatest vaatenurkadest.

Näiteks: frantsiis on
  • - tehing, millega kasutamisõigus loovutatakse teatud tasu eest teisele isikule;
  • - piiratud õiguste müümine firma tootemargi ning teeninduse oskusteabe kasutamiseks;
  • - ärikokkulepe, kus ärikontseptsiooni arendaja/omanik ehk frantsiisiandja annab frantsiisivõtjale litsentseeritud õiguse kasutada ärikontseptsiooni ja sellega seonduvat kaubamärki.
Frantsiis on üks turule sisenemise meetoditest. Näiteks frantsiisiandja varustab frantsiisivõtjat toodete (elektroonsed mänguasjad) ja teenustega, mida tuuakse Eesti turule. Frantsiisivõtja maksab seejuures õiguse eest müüa konkreetseid elektroonseid mänguasju. Samuti peab ta koostama frantsiisiandjale finantsaruandeid, millest tulenevalt sõltub tavaliselt frantsiisi eest makstav tasu (näiteks 4-8 % käibest). Finantsaruanded on üheks kontrolli võimaluseks frantsiisiandjale. Seejuures ei tohi frantsiisist aru saada nii, et frantsiisivõtja ei pea ise midagi tegema. Frantsiisiga saab selle võtja siiski esmajärjekorras endale õiguse müüa frantsiisiandja elektroonseid mänguasju ja kasutada tema intellektuaalset vara (toodete disain, nendel olev kaubamärk ja toote nimetus).

Kõik äritegevuseks vajalikud investeeringud ja muud kulud peab aga kandma frantsiisivõtja ise. Frantsiisiga kaasneb tihti lisaks toodetele terve äritegevuse pakett, mis sisaldab endas lisaks oskusteabele pidevat kaadri väljaõpet, tegevuskoha asukoha kriteeriume, töötajate ametijuhendeid, hankijate võrku, disainerite poolt kujundatud logosid, turu-uuringuid, reklaamiklippe jne.

Frantsiis toimib, kui frantsiisiandja ja frantsiisivõtja kohtuvad olukorras, kus mõlemad on häälestatud nagu samale lainele, st. konkreetsetele toodetele või teenustele. Frantsiis on siis edukas, kui mõlemad osapooled on koostööks avatud ja usaldavad teineteist.

Frantsiisi kasutatakse oma toodete ja teenuste laiendamiseks. Eelkõige hõlmab see sõltumatuid ettevõtteid, kes ostavad frantsiisilepingu kaudu õiguse enese identifitseerimiseks ja tegutsemiseks nn "ühe keti" lülina. Iga üksik ettevõte "ketis" kannab sama nime ning stiili või osutab samu teenuseid. Tüüpiline näide ülemaailmsest frantsiisist on kiirtoitlustamisettevõte "McDonald's", kus kõik, alates menüüst ja retseptidest kuni ettekandjate tööriietuseni on ühesugune.

Frantsiisiandja annab üle äritegevuse süsteemi koos omandiõigusega sõltumatule välismaisele firmale või isikule. Frantsiisivõtja teeb edaspidi äri frantsiisiandja nime ja kaubamärgi all ja järgib tema poolt ettekirjutatud juhiseid ja tehnoloogiat, tagades frantsiisiandja maine ja intellektuaalse omandi säilimise.
Frantsiisiandja aitab käivitada ettevõtlust, otsib laene ja vahendeid, osaleb tootmisliinide varustamisel ja töötajate väljaõppes.

Rahvusvaheline frantsiisiassotsiatsioon defineerib frantsiisi kui kestvat suhet, mille puhul frantsiisiandja pakub frantsiisilepinguga litsenseeritud eesõigust ettevõtluseks, abi tootmise või teenuste organiseerimisel, väljaõppel ja majandamisel, mille eest frantsiisivõtja tasub omapoolse tööga.

Seega kujutab frantsiisileping endast süsteemi, mille läbi toote, teenuse või meetodi omanik, frantsiisiandja (franchisor) saab võimaluse kasutada litsentseeritud, kinnitatud liikmeskonnaga frantsiisivõtjate (franchisees) teeneid. Sageli garanteerib frantsiisiandja frantsiisivõtjale ainuõiguse oma toote, teenuse või meetodi turustamiseks kindlas geograafilises piirkonnas ja ajavahemikus, seda koos võimalusega lepingut pikendada, kui tingimusi on täidetud. Mitmes mõttes sarnaneb frantsiisiturustussüsteem suurtele kaubamajakettidele.
Sarnaselt neile on ka frantsiisimüügikohtadel üks ja sama tuntud kaubamärk, standardne sisseseade, väliskujundus, standardiseeritud teenused või kaubad ja frantsiisikokkuleppega ette nähtud ühesugune äripraktika. Frantsiisileping on tavaliselt pikaajaline leping, mis annab maksimaalsed eelised siis, kui on arvestatud mõlema osapoole huvisid.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et frantsiis on "sobiv ja ökonoomne viis realiseerida soove ja iha (sõltumatuse järele), mille puhul risk ja investeeringud turule sisenedes on minimaalsed ning võimalus eduks maksimaalne, kasutades ära ennast tõestanud toodet või teenust ja selle üldtuntud turundusmeetodit".

Frantsiis võlaõigusseaduses

§ 375. Frantsiisilepingu mõiste
Frantsiisilepinguga kohustub üks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja) õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat õiguste ja teabe kogumit, muu hulgas õigust frantsiisiandja kaubamärgile, ärilisele tähistusele ja oskusteabele.
§ 376. Frantsiisiandja kohustused
Frantsiisiandja on kohustatud andma frantsiisivõtjale juhiseid õiguste teostamiseks ning osutama talle püsivalt sellega seotud kaasabi.
§ 377. Frantsiisivõtja kohustused
Frantsiisivõtja on kohustatud:
kasutama oma tegevuses frantsiisiandja ärilist tähistust;
tagama tema poolt lepingu alusel toodetavate kaupade või osutatavate teenuste kvaliteedi samal tasemel frantsiisiandjaga;
järgima frantsiisiandja juhiseid, mis on suunatud õiguste kasutamisele frantsiisiandjaga samal alusel ja viisil;
osutama klientidele kõiki täiendavaid teenuseid, millega need võiksid arvestada kauba omandamisel või teenuse tellimisel frantsiisiandjalt.
§ 378. Frantsiisiandja kontrolliõigus
Frantsiisiandjal on õigus kontrollida frantsiisivõtja poolt frantsiisilepingu alusel toodetavate kaupade või osutatavate teenuste kvaliteeti.